พอกหน้าวิธีธรรมชาติ

ดินสอพอง

ดินสอพองแล้วบีบมะนาวลงไปผสม คนให้เข้ากันเป็นเนื้อเดียว
แล้วพอกหน้าทิ้งไว้ 15 นาที แล้วล้างออกเจ้าค่ะ
ใบหน้าจะนุ่มรอยเท้ากาจะไม่มี รูขุมขนที่กว้างจะหายไป
และริ้วรอยต่างๆ ก็ไม่มี เห็นผล 1000 % ไม่มีการแพ้เลยล่ะ

Some suggest

น้ำผึ้ง+ขมิ้นผง หน้าจะนุ่มและเนียนมากเลยค่

ใครที่เป็นฝ้า ลองใช้ดินสอพอง+มะขามเปียก รับรองค่ะได้ผล เราลองมาแล้วจ๊ะ

นำมะขามเปียกผสมกับผงขมิ้นขัดผิวหน้าและผิวกายจะช่วยให้ผิวหน้ากระชับขึ้นพร้อมทั้งช่วยลดรอยแผล

เป็นบนใบหน้าด้วยค่ะส่วนผิวกายจะช่วยผลัดเซลล์ผิวเก่าออกช่วยให้ผิวสดชื่นขึ้น เราทำเป็นประจำอาทิตย์ละ 1 ครั้ง ค่ะ

สูตรลดริ้วรอย แตงกวา มะเขือเทศ แอปเปิ้ล กล้วยหอม

ลดริ้วรอย

ใช้ผลไม้หาง่าย แอปเปิ้ล กล้วยหอม แตงกวา มะเขือเทศ 1 ถ้วย ปอกเปลือกออ เอาเมล็ดออก ปั่นให้ละเอียด พอกหน้าให้ทั่วทิ้งไว้ 15 นาที ล้างออกด้วยน้ำสะอาด แล้วล้างด้วยน้ำอุ่นอีกครั้ง

จะทำให้ผิวเนียนนุ่ม เกลี้ยงเกลา แลดูสดใส

 

edit @ 19 Aug 2008 05:31:54 by Som 'O'

Comment

Comment:

Tweet

comment5, çíàêîìñòâà â ñèäíåè, àòûðàóñêàÿ îáëàñòü ìàêàòñêèé ðàéîí çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâà ìàìáà áàðåâ íåò,

#49 By Dqcbfvti (93.174.93.154) on 2010-07-09 20:09

comment4, èíòèì çíàêîìñòâà ã êèåâ, çíàêîìñòâà ã ãóêîâî, èíòèì çíàêîìâñòâà ðîñòîâñêèé ïîðòàë,

#48 By Olkuutse (93.174.93.154) on 2010-07-09 19:58

comment6, çíàêîìñòâà ñåìüÿ, èíòèìíûå çíàêîìñòâà ñìîëåíñêà, êîðåéöû â çíàêîìñòâàõ,

#47 By Asphnkaq (93.174.93.154) on 2010-07-09 19:35

comment3, ðàìáëåð çíàêîìòâà, ñàéòû åêàòåðèíáóðãà èíòèì, èíòèì ñàéòè çíàêîìñòâ, çíàêîìñòâà ñ òðàíñâåñòèòàìè â ìîñêâå,

#46 By Zsjymaxt (93.174.93.154) on 2010-07-09 18:50

comment2, ãäå ïîçíàêîìèòüñÿ â ÿðîñëàâëå, ñåêñ çíàêîìñòâà â àëìàòå, ïîèñê çíàêîìñòâà â çûðÿíîâñêå, áûñòðîå çíàêîìñòâî ñ çàðóáåæíûìè ìóæ÷èíàìè,

#45 By Lefrtqcg (93.174.93.154) on 2010-07-09 18:38

comment3, èíòèìíûå çíàêîìñòâà â ñàíêò-ïåòåðáóðãå, êóáèíñêèå äåâóøêè ñåêñ, çíàêîìñòâà ñ ïàðàìè â âîðîíåæå, èùó çíàêîìñòâî ñ æèòåëåì ôðàíöèè,

#44 By Osgualwh (93.174.93.154) on 2010-07-09 18:27

comment3, çíàêîìñòâî äåâóøêè ïèòåðà, çíàêîìñòâî â êàëóæñêîé îáë, àõòóáèíñê ñåêñ çíàêîìñòâà,

#43 By Cbassiti (93.174.93.154) on 2010-07-09 18:04

comment1, þæíî ñàõàëèíñêèå çíàêîìñòâà, ìóæ÷èíà õî÷åò ïîçíàêîìèòüñÿ, ñàéò çíàêîìñòâà äàâàé, çíàêîìñòâà ïî êîìè,

#42 By Jjvehzmw (93.174.93.154) on 2010-07-09 17:53

comment6, çíàêîìñòâà óêðàèíà çàïîðîæüå, ñåêñ çíàêîìñòâà â ãîðîäå òîëüÿòòè, çíàêîìñòâà ñî øâåéöàðöåì â ìîñêâå, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà ã.êîëîìíà,

#41 By Iwntefxk (93.174.93.154) on 2010-07-09 17:41

comment3, çíàêîìñòâî óêðàèíå êðàìàòîðñê, çíàêîìñòâà òîëñòûìè ñåêñà, çíàêîìñòâà ðîññèÿ ìîñêâà ì êàõîâñêàÿ, çíàêîìñòâî ñ äåâóøêîé äëÿ äðóæáû,

#40 By Nygvzksg (93.174.93.154) on 2010-07-09 17:31

comment1, èâàíîâî äåâóøêè çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâà ãîñïîæà ìóæ÷èíîé ôèñòèíã ïûòêè, ëó÷øèé ñàéò çíàêîìñòâà â ãåðìàíèè,

#39 By Tldscciq (93.174.93.154) on 2010-07-09 17:18

comment3, çíàêîìñòâà â îìñêå áðàê, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà â èñòðå, ramblef çíàêîìñòâà, ñåêñ çíàêîìñòâà ñðåòåíñê,

#38 By Wgenxcik (93.174.93.154) on 2010-07-09 16:56

comment5, çíàêîìñòâà áþðî, ñåêñ çíàêîìñòâà ã ÷åðåïîâåö, çíàêîìñòâà ëþáëþ àíàë,

#37 By Zlxplbvo (93.174.93.154) on 2010-07-09 16:45

comment6, çíàêîìñòâà â ãîìåëå îí ëàéí, ñåêñ çíàêîìñòâî òàøêåíò, èíòèì óñëóã èíòà, çíàêîìñòâà ñ ìóæ÷èíàìè çà 30,

#36 By Cvnyduby (93.174.93.154) on 2010-07-09 16:33

comment2, çíàêîìñòâà ñ ðóññêèìè øòàò êàëèôîðíèÿ, âëàäèìèðñêèå ñàéòû èíòèì çíàêîìñòâ, çíàêîìñòâî ñ äåâóøêîé ñî÷è, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà â áåëüöû,

#35 By Wsxiedtt (93.174.93.154) on 2010-07-09 15:59

comment4, áàëàøèõà çíàêîìñòâî, çíàêîìñòâà ãîðîä ëèñêè âîðîíåæñêîé îáëàñòè, ñåêñ çíàêîìñòâà ãîðîä íîðèëüñê,

#34 By Zzpiqnrt (93.174.93.154) on 2010-07-09 15:47

comment5, ÷åëÿáèíñê 70 çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâà ÷åñìà, ïîçíàêîìèòüñÿ ñ áëîíäèíêàìè èç åêàòåðèíáóðãà, îòêðîâåííûå çíàêîìñòâà â ðîñòîâå,

#33 By Rqswyvea (93.174.93.154) on 2010-07-09 15:36

comment5, ïîçíàêîìèòüñÿ ñ ïàðíåì ãååì ïåðìü, çíàêîìñòâî äëÿ ñåêñà àñòàíà, çíàêîìñòâî ñ ìóæ÷èíîé îò 47 äî 51 ëåò â êàðàãàíäå, æåëàÿ ïîçíàêîìèòüñÿ,

#32 By Jflsmvak (93.174.93.154) on 2010-07-09 15:25

comment4, çíàêîìñòâà ãîñïîæà íîâîñèáèðñê, èíäèâèäóàëêè áóçóëóêà, çíàêîìñòâà ñäåâóøêàìè ñ ãîðîäà ñàòêà,

#31 By Bioryote (93.174.93.154) on 2010-07-09 15:13

comment1, óçáåêèñòàí çíàêîìñòâà ïî óçáåêñêè, çíàêîìñòâà ìîëîäîãî ëþáîâíèêà, ñåêñóàëüíûå çíàêîìñòâà ãîðîä îðñê, çíàêîìñòâà â òàðàçå,

#30 By Syhtsicj (93.174.93.154) on 2010-07-09 14:51

comment6, çíàêîìñòâî ñ àðãåíòèíñêîé æåíùèíîé, çíàêîìñòâà ìåòðî íîâîãèðååâî, îìñê íàòàëè èíòèì êëóá,

#29 By Qbayzclj (93.174.93.154) on 2010-07-09 14:28

comment1, çíàêîìñòâà äåâóøêè ñàíêò ïåòåðáóðã, çàðóáåæíûå çíàêîìñòâà ñ êèòàéöàìè, ëåñáè çíàêîìñòâà â òþìåí