พอกหน้าวิธีธรรมชาติ

ดินสอพอง

ดินสอพองแล้วบีบมะนาวลงไปผสม คนให้เข้ากันเป็นเนื้อเดียว
แล้วพอกหน้าทิ้งไว้ 15 นาที แล้วล้างออกเจ้าค่ะ
ใบหน้าจะนุ่มรอยเท้ากาจะไม่มี รูขุมขนที่กว้างจะหายไป
และริ้วรอยต่างๆ ก็ไม่มี เห็นผล 1000 % ไม่มีการแพ้เลยล่ะ

Some suggest

น้ำผึ้ง+ขมิ้นผง หน้าจะนุ่มและเนียนมากเลยค่

ใครที่เป็นฝ้า ลองใช้ดินสอพอง+มะขามเปียก รับรองค่ะได้ผล เราลองมาแล้วจ๊ะ

นำมะขามเปียกผสมกับผงขมิ้นขัดผิวหน้าและผิวกายจะช่วยให้ผิวหน้ากระชับขึ้นพร้อมทั้งช่วยลดรอยแผล

เป็นบนใบหน้าด้วยค่ะส่วนผิวกายจะช่วยผลัดเซลล์ผิวเก่าออกช่วยให้ผิวสดชื่นขึ้น เราทำเป็นประจำอาทิตย์ละ 1 ครั้ง ค่ะ

สูตรลดริ้วรอย แตงกวา มะเขือเทศ แอปเปิ้ล กล้วยหอม

ลดริ้วรอย

ใช้ผลไม้หาง่าย แอปเปิ้ล กล้วยหอม แตงกวา มะเขือเทศ 1 ถ้วย ปอกเปลือกออ เอาเมล็ดออก ปั่นให้ละเอียด พอกหน้าให้ทั่วทิ้งไว้ 15 นาที ล้างออกด้วยน้ำสะอาด แล้วล้างด้วยน้ำอุ่นอีกครั้ง

จะทำให้ผิวเนียนนุ่ม เกลี้ยงเกลา แลดูสดใส

 

edit @ 19 Aug 2008 05:31:54 by Som 'O'

Comment

Comment:

Tweet

comment5, çíàêîìñòâà â ñèäíåè, àòûðàóñêàÿ îáëàñòü ìàêàòñêèé ðàéîí çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâà ìàìáà áàðåâ íåò,

#49 By Dqcbfvti (93.174.93.154) on 2010-07-09 20:09

comment4, èíòèì çíàêîìñòâà ã êèåâ, çíàêîìñòâà ã ãóêîâî, èíòèì çíàêîìâñòâà ðîñòîâñêèé ïîðòàë,

#48 By Olkuutse (93.174.93.154) on 2010-07-09 19:58

comment6, çíàêîìñòâà ñåìüÿ, èíòèìíûå çíàêîìñòâà ñìîëåíñêà, êîðåéöû â çíàêîìñòâàõ,

#47 By Asphnkaq (93.174.93.154) on 2010-07-09 19:35

comment3, ðàìáëåð çíàêîìòâà, ñàéòû åêàòåðèíáóðãà èíòèì, èíòèì ñàéòè çíàêîìñòâ, çíàêîìñòâà ñ òðàíñâåñòèòàìè â ìîñêâå,

#46 By Zsjymaxt (93.174.93.154) on 2010-07-09 18:50

comment2, ãäå ïîçíàêîìèòüñÿ â ÿðîñëàâëå, ñåêñ çíàêîìñòâà â àëìàòå, ïîèñê çíàêîìñòâà â çûðÿíîâñêå, áûñòðîå çíàêîìñòâî ñ çàðóáåæíûìè ìóæ÷èíàìè,

#45 By Lefrtqcg (93.174.93.154) on 2010-07-09 18:38

comment3, èíòèìíûå çíàêîìñòâà â ñàíêò-ïåòåðáóðãå, êóáèíñêèå äåâóøêè ñåêñ, çíàêîìñòâà ñ ïàðàìè â âîðîíåæå, èùó çíàêîìñòâî ñ æèòåëåì ôðàíöèè,

#44 By Osgualwh (93.174.93.154) on 2010-07-09 18:27

comment3, çíàêîìñòâî äåâóøêè ïèòåðà, çíàêîìñòâî â êàëóæñêîé îáë, àõòóáèíñê ñåêñ çíàêîìñòâà,

#43 By Cbassiti (93.174.93.154) on 2010-07-09 18:04

comment1, þæíî ñàõàëèíñêèå çíàêîìñòâà, ìóæ÷èíà õî÷åò ïîçíàêîìèòüñÿ, ñàéò çíàêîìñòâà äàâàé, çíàêîìñòâà ïî êîìè,

#42 By Jjvehzmw (93.174.93.154) on 2010-07-09 17:53

comment6, çíàêîìñòâà óêðàèíà çàïîðîæüå, ñåêñ çíàêîìñòâà â ãîðîäå òîëüÿòòè, çíàêîìñòâà ñî øâåéöàðöåì â ìîñêâå, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà ã.êîëîìíà,

#41 By Iwntefxk (93.174.93.154) on 2010-07-09 17:41

comment3, çíàêîìñòâî óêðàèíå êðàìàòîðñê, çíàêîìñòâà òîëñòûìè ñåêñà, çíàêîìñòâà ðîññèÿ ìîñêâà ì êàõîâñêàÿ, çíàêîìñòâî ñ äåâóøêîé äëÿ äðóæáû,

#40 By Nygvzksg (93.174.93.154) on 2010-07-09 17:31

comment1, èâàíîâî äåâóøêè çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâà ãîñïîæà ìóæ÷èíîé ôèñòèíã ïûòêè, ëó÷øèé ñàéò çíàêîìñòâà â ãåðìàíèè,

#39 By Tldscciq (93.174.93.154) on 2010-07-09 17:18

comment3, çíàêîìñòâà â îìñêå áðàê, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà â èñòðå, ramblef çíàêîìñòâà, ñåêñ çíàêîìñòâà ñðåòåíñê,

#38 By Wgenxcik (93.174.93.154) on 2010-07-09 16:56

comment5, çíàêîìñòâà áþðî, ñåêñ çíàêîìñòâà ã ÷åðåïîâåö, çíàêîìñòâà ëþáëþ àíàë,

#37 By Zlxplbvo (93.174.93.154) on 2010-07-09 16:45

comment6, çíàêîìñòâà â ãîìåëå îí ëàéí, ñåêñ çíàêîìñòâî òàøêåíò, èíòèì óñëóã èíòà, çíàêîìñòâà ñ ìóæ÷èíàìè çà 30,

#36 By Cvnyduby (93.174.93.154) on 2010-07-09 16:33

comment2, çíàêîìñòâà ñ ðóññêèìè øòàò êàëèôîðíèÿ, âëàäèìèðñêèå ñàéòû èíòèì çíàêîìñòâ, çíàêîìñòâî ñ äåâóøêîé ñî÷è, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà â áåëüöû,

#35 By Wsxiedtt (93.174.93.154) on 2010-07-09 15:59

comment4, áàëàøèõà çíàêîìñòâî, çíàêîìñòâà ãîðîä ëèñêè âîðîíåæñêîé îáëàñòè, ñåêñ çíàêîìñòâà ãîðîä íîðèëüñê,

#34 By Zzpiqnrt (93.174.93.154) on 2010-07-09 15:47

comment5, ÷åëÿáèíñê 70 çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâà ÷åñìà, ïîçíàêîìèòüñÿ ñ áëîíäèíêàìè èç åêàòåðèíáóðãà, îòêðîâåííûå çíàêîìñòâà â ðîñòîâå,

#33 By Rqswyvea (93.174.93.154) on 2010-07-09 15:36

comment5, ïîçíàêîìèòüñÿ ñ ïàðíåì ãååì ïåðìü, çíàêîìñòâî äëÿ ñåêñà àñòàíà, çíàêîìñòâî ñ ìóæ÷èíîé îò 47 äî 51 ëåò â êàðàãàíäå, æåëàÿ ïîçíàêîìèòüñÿ,

#32 By Jflsmvak (93.174.93.154) on 2010-07-09 15:25

comment4, çíàêîìñòâà ãîñïîæà íîâîñèáèðñê, èíäèâèäóàëêè áóçóëóêà, çíàêîìñòâà ñäåâóøêàìè ñ ãîðîäà ñàòêà,

#31 By Bioryote (93.174.93.154) on 2010-07-09 15:13

comment1, óçáåêèñòàí çíàêîìñòâà ïî óçáåêñêè, çíàêîìñòâà ìîëîäîãî ëþáîâíèêà, ñåêñóàëüíûå çíàêîìñòâà ãîðîä îðñê, çíàêîìñòâà â òàðàçå,

#30 By Syhtsicj (93.174.93.154) on 2010-07-09 14:51

comment6, çíàêîìñòâî ñ àðãåíòèíñêîé æåíùèíîé, çíàêîìñòâà ìåòðî íîâîãèðååâî, îìñê íàòàëè èíòèì êëóá,

#29 By Qbayzclj (93.174.93.154) on 2010-07-09 14:28

comment1, çíàêîìñòâà äåâóøêè ñàíêò ïåòåðáóðã, çàðóáåæíûå çíàêîìñòâà ñ êèòàéöàìè, ëåñáè çíàêîìñòâà â òþìåíè, ïîçíàêîìèòüñÿ ñ ìóæ÷èíîé çàíèìàþùèìñÿ ñàìîïîçíàíèåì,

#28 By Njqngzbj (93.174.93.154) on 2010-07-09 14:16

comment2, ïîçíàêîìèòüñÿ äåâóøêîé â íÿãàíå, çíàêîìñòâà ñ îäèíöîâñêèìè äåâ÷îíêàìè, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà õîëì, àðìÿíñêèå ñàéòû çíàêîìñòâà àðìåíèÿ îíëàéí,

#27 By Nvcfpoqr (93.174.93.154) on 2010-07-09 14:05

comment1, çíàêîìñòâà â ãîðîäå ÷åëÿáèíñêå, ãîðîä àçîâ èíòèì, çíàêîìñòâà äîáðÿíêà ïåðìñêèé,

#26 By Hstywnxu (93.174.93.154) on 2010-07-09 13:43

comment3, ñàéò çíàêîìñòâà ãîðîä èçìàèë, çðåëàÿ æåíùèíà ïîçíàêîìèòüñÿ ñ ïàðíåì, çíàêîìñòâî ñ ìóæ÷èíîé 5257 ëåò,

#25 By Qztiezux (93.174.93.154) on 2010-07-09 13:32

comment5, çíàêîìñòâî â êðàñíîÿðñêå ñî øëþõàìè, èíäèâèäóàëêè îìñê ñàëîíû èíòèì, èíòèì çíàêîìñòâà áàëàøîâ, èíòèì óñëóãè òþìåíü,

#24 By Oirssiuu (93.174.93.154) on 2010-07-09 13:09

comment4, çíàêîìñòâà â àðõàíãåëüñêå è ñåâåðîäâèíñêå, áûñòðîå çíàêîìñòâà âîëãîãðàä, ïîçíàêîìèòüñÿ ñ äåâóøêîé êèåâ,

#23 By Wdebzafe (93.174.93.154) on 2010-07-09 12:47

comment2, ñåêñ çíàêîìñòâà ñ ïîäðîñòêàìè â âàøåì ãîðîäå, çíàêîìñòâà èñïàíèÿ ìàäðèä, èíòèì çíàêîìñòâà ðåñïóáëèêà àäûãåÿ, çíàêîìñòâà ñåêñ ëàâå,

#22 By Ncdgdqrw (93.174.93.154) on 2010-07-09 12:35

comment6, àëìàòû ãîñïîæà ïîçíàêîìèòüñÿ èíòèì, ìóðìàíñê çíàêîìñòâà ñåêðåò, èæåâñê èíòèì îáúÿâëåíèÿ,

#21 By Nurypulo (93.174.93.154) on 2010-07-09 12:24

comment3, ìàéë çíàêîìñòâà äëÿ ñýêñà, èíòèì â ñî÷àõ, ñåêñèíòèì çíàêîìñòâà ìèíåðàëüíûå âîäû,

#20 By Mybfsuab (93.174.93.154) on 2010-07-09 12:01

comment3, çíàêîìñòâî âñòðå÷è, èíòèì â êèøèíåâå, çíàêîìñòâà â äìèòðèåâ ëüãîâñêîì,

#19 By Mdeaxvid (93.174.93.154) on 2010-07-09 11:50

comment2, çíàêîìñòâà ïîñåëêà çàâåòû èëüè÷à, ñåêñ çíàêîìñòâà â ãîðîäå òèõîðåöêå, õî÷ó ïîçíàêîìèòüñÿ ñ äàãåñòàíöåì, ñåêñ çíàêîìñòâà ãîðîäà êîìñîìîëüñê-íà-àìóðå,

#18 By Ralwdfxc (93.174.93.154) on 2010-07-09 11:39

comment4, çíàêîìñòâà â ðèääåðå, çíàêîìñòâà ã ñûêòûâêàð, çíàêîìñòî ñ ìóæ÷èíîé, çíàêîìñòâà ãîðîä øåëåõîâ,

#17 By Zmmyqmoj (93.174.93.154) on 2010-07-09 11:16

comment1, ðåàëüíûå ñåêñ çíàêîìñòâà â àñòðàõàíè, çíàêîìñòâà áèñåêñóàëû óëüÿíîâñê, âíåáðà÷íûå çíàêîìñòâà ïåðìü, ñåâåðîìîðñê-çíàêîìñòâà,

#16 By Iwvhqkaa (93.174.93.154) on 2010-07-09 11:05

comment2, ramblerg çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâà ïî ã.íîâîêóçíåöê, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà â ëàòâèè, çíàêîìñòâà ëîâ ìàéë,

#15 By Nlarrjiq (93.174.93.154) on 2010-07-09 10:54

comment5, çíàêîìñòâà ñ îëèãàðõàìè êàçàõñòàíà, çíàêîìñòâî áåç ïðîáëåì, ñàéòû çíàêîìñòâ çíàêîìñòâà äëÿ ñâèíãà, çíàêîìñòâî ñ ìóæ÷èíàìè ÷åõèè,

#14 By Dfzznnvk (93.174.93.154) on 2010-07-09 10:31

comment5, çíàêîìñòâà àìîð, ñëó÷àéíîå çíàêîìñòâî îíëàéí, êóçíåöîâà òàòüÿíà èâàíîâíà çíàêîìñòâà, èíòèì íîâîêîñèíî,

#13 By Alirscos (93.174.93.154) on 2010-07-09 10:20

comment4, çíàêîìñòâà ëåñáèÿíêè áåëîðóññèÿ, çíàêîìñòâà ñòåðëèòàìàê ïðî÷íîå, ñàéò ñåêñ çíàêîìñòâà â ìîãèëåâå,

#12 By Twbpjcdw (93.174.93.154) on 2010-07-09 10:09

comment1, èíòèì çíàêîìñòâà ã êðàñíîäàðà, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà ÷êàëîâñê, çíàêîìñòâà äëÿ âçðîñëûõ â áëàãîâåùåíñêå, ìîñêîâñêèå èíòåðíåòçíàêîìñòâà ñî ñòàíöèÿìè ìåòðîî,

#11 By Opkqxdic (93.174.93.154) on 2010-07-09 09:46

comment3, çíàêîìñòâà êàçàõñòàí òàðàñ äæàìáóë, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà â ìîëîäûå ëåò, çíàêîìñòâà ñ æåíùèíîé ñèäÿùèé â òþðüìå,

#10 By Fayimfsj (93.174.93.154) on 2010-07-09 09:35

comment5, çíàêîìñòâà â îñêâå, çíàêîìñòâî è çàìóæ çà ìóñóëüìàíèíà, çíàêîìñòâà òðàõíè,

#9 By Netdginp (93.174.93.154) on 2010-07-09 09:13

comment2, çíàêîìñòâà äëÿ ñâèíãåðîâ â ìîñêâå, çíàêîìñòâà èíòèì çà äåíüãè æåíùèíû, çíàêîìñòâà â ïðèìîðñê,

#8 By Tmfcnlwm (93.174.93.154) on 2010-07-09 08:50

comment4, çíàêîìñòâà ñ àçåðáàéäæàíñêèìè äåâóøêàìè, èíòèì çíàêîìñòâà ëåíèíãðàäñêàÿ îáëàñòü òèõâèí, çíàêîìñòâà òîëüÿòòè áðà÷íîå àãåíòñòâî,

#7 By Iqtuguvj (93.174.93.154) on 2010-07-09 07:30

comment1, çíàêîìñòâà àêñàé êàçàõñòàí, ìàìáà çíàêîìñòâî ïàðàìè â ñïá, èíòèì çíàêîìñòâà óêðàèíà,

#6 By Uwjvohoq (93.174.93.154) on 2010-07-09 07:06

comment4, çíàêîìñòâà àðñåíüåâî, çíàêîìñòâà âçðîñëàÿ æåíùèíà, èíòèìíûå çíàêîìñòâà ãîðîä óõòà, èíòèì â êðèâîì ðîãå,

#5 By Wgblwfnr (93.174.93.154) on 2010-07-09 06:43

XZa3qB <a href="http://bqieewgikfec.com/">bqieewgikfec</a>, [url=http://bazhgxmhamta.com/]bazhgxmhamta[/url], [link=http://hehreqpqrqys.com/]hehreqpqrqys[/link], http://vwgskuaaxtbh.com/

#4 By ekkwqq (93.174.93.154) on 2010-07-09 03:57

#3 By 456 (180.180.88.131) on 2010-02-09 14:12


กลูต้าไธโอน ญี่ปุ่น NC24 Crystalize Skin Whitening จาก บริษัท NC Bio Laboratories ของแท้ รับประกัน ผ่าน อย ญี่ปุ่น ขาวตั้งแต่เข็มแรก บริการแนะนำโรงพยาบาล/คลีนิก โดยแพทย์ผู้ชำนาญ

1 set มี Glutathione 600 mg+Crystalize Extract skin whitening 3,000 i.u+Vitamin C 1,250 mg.

ช่วยลดริ้วรอย เหี่ยวย่น ลดสิว จุดด่างดำ เพิ่มคอลลาเจน และเป็นตัว anti-oxidant นิยมมากๆ ใน ประเทศญี่ปุ่น เกาหลี สิงคโปร์และมาเลยเซีย รับรองค่ะ ของของเราไม่ใช้สินค้าจากมาเลย์แน่นอน ถ้าเป็น lot มาเลย์ คุณหมอจะไม่รับฉีดให้ค่ะ

มาแรงค่ะ ขาวไวสุดๆ ด้วย Glutathione จาก สเปน ของ BCN Institute ดีกว่า กลูต้า Roch หลายเท่าตัว กลูต้าสเปน ออกแบบมาเพื่อจุดประสงค์ด้าน Cosmetic โดยตรง จึงมีขั้นตอนการผลิต preservation สารกลูต้าไธโอน ได้ดีกว่าของ Roche หลายเท่าตัว ขาวใส รับประกันภายในสองเข็ม ผ่าน อย. ประเทศสเปน แล้วค่ะ

ซึ่งรับรองว่าเป็นยาแท้และมีคุณภาพ อ้างอิงผลิตภัณฑ์ได้ที http://CentralWorldProducts.com

สำหรับ กลูต้าไธโอน สเปน ของ BCN Institute วิธีการฉีด กลูต้าไธโอน 1 หลอด + Vitamin C 1000 mg 4ml 2 หลอดสัปดาห์ละ 1 ครั้ง เป็นจำนวน 10 ครั้ง การฉีดยาทางหลอดเลือด (Intravenous) หรือ กล้ามเนื้อ (IM)เราในฐานะ ผู้แทนยา (Medical Representative) ของบริษัทยาชื่อดังติด Top 5 ใน เมืองไทย อยากฝากผู้ที่คิดจะ ฉีดสารผิวขาว หรือ กลูต้าไธโอน ไว้ ว่าให้คำนึงถึงความปลอดภัยเป็นดีที่สุด ดังนั้นการเลือกซื้อผ่านอินเตอร์เนท ก็ควรมาจากแหล่งที่เชื่อถือได้ หรือเป็น ผู้แทนยา ที่มีคลินิก รองรับการฉีด เพื่อความปลอดภัย ของตัวผู้ฉีดเองค่ะ รายการสินค้ามีดังนี้ค่ะ

Biotad (Glutathione 500 mg+Bioflavonoid ) ราคา 3,800 บาท Biotad ช่วยให้ผิวขาวใส อมชมพู ไร้ริ้วรอยและผิวเรียบเนียน มีส่วนผสมของ Bioflavonoid ที่ช่วยทำให้การดูดซึมวิตามินซีในร่างกายได้ดีขึ้น นอกจากนั้น ยังมีวิตามินอี (Vitamin E), ซีลีเนียม(Selenium),และซิงค์(Zinc) และยังช่วยสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านโรคภูมิแพ้

NC24 Pure Crystalize Vit-C Plus Gluthatione กลูต้าไทโอน ชนิดฉีดเข้าเส้น จากญี่ปุ่น (ผ่าน อย. ญี่ปุ่นแล้ว) ราคา 5,400.00 บาท ค่ะ (1 กล่องมี 5 SET) !!! สินค้าเกรด A ช่วยลดริ้วรอย เหี่ยวย่น ลดสิว จุดด่างดำ เพิ่มคอลลาเจน และเป็นตัว anti-oxidant

Vitacicol Forte P-3000 (USA) ผ่านการรับรองจากองค์การอาหารและยา FDA USA จึงมั่นใจได้ว่าปลอดภัย ใน set มี (Glutathione P3000+ Concentrate Vitamin C+Pure Collagen Exctract) 5 Set/box ราคา 6,300 บาท ลดเหลือ 5,000 บาท ช่วยเร่งผิวขาวใสกระจ่างสุดๆ พร้อมสร้างคอลลาเจนให้ผิวเด้งกระชับใสเต่งตึง และลดริ้วรอยแห่งวัย


Vitamin C + Collagen ของ Roch Italy ราคา 4,000 บาท (Laroscorbine Platinium Roche (Italy) : 10 หลอด / กล่อง ลดเหลือ 3,800 บาท


Vitamin C + Collagen ของ NC24 ราคา 4,500 บาท (NC24 Collagen Extract (Japan) ลดเหลือ 3,500 บาทมีเอกสารการนำเข้าโชว์ให้อย่างถูกต้องค่ะ รับรองของแท้ค่ะ

ยาทุกตัว นำส่ง ฉีดโดยแพยท์ ประจำคลินิกและ โรงพยาบาล ทั่วกรุงเทพและต่างจังหวัดค่ะ

รายละเอียดเพิ่มเติม มีสินค้าอีกมากมาย ราคาถูกมี อ.ย. ค่ะ

http://www.centralworldproducts.com/

E-mail : centralworldproducts@hotmail.com

089-1600821
086-3554595
085-1555945
081-4346234
086-3080452

ติดต่อ คุณแพท และ คุณโอม ค่ะ

ผู้โพส สุกัญญา จุลทะศรี Code PC63A

#2 By tuk (203.148.162.136) on 2009-10-13 11:21

ขอบคุณมากๆนะค่ะที่ให้สูตร

#1 By นุ่น (125.26.204.68) on 2009-04-13 20:22